Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście wyjaśnia co będzie dalej z budżetem obywatelskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście wyjaśnia co będzie dalej z budżetem obywatelskim.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.468.2019 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Dobrym Mieście, przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

W niniejszej sprawie, doszło do rażącego naruszenie procedury podejmowania uchwał.
Regulacja dotycząca przebiegu obrad na sesji rady gminy należy, w przeważającej części, do materii objętej statutem. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut.

W Statucie Gminy Dobre Miasto, przyjętym uchwałą nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 grudnia 2015 r., w § 37 ustalono w ust. 1, że po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Miejskiej w Dobrym Mieście”, a w ust. 2, iż czas od otwarcia do zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

Organ nadzoru na postawie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, odbytej w dniu 8 sierpnia 2019 r. ustalił, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście poddał pod głosowanie uchwałę nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, już po zamknięciu ww. sesji.

Tym samym, głosowanie nad przedmiotową uchwałą miało miejsce poza sesją Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Należy zauważyć, że zgodnie z zasadą sesyjnego systemu prac, rada, jako organ kolegialny, może podejmować rozstrzygnięcia ze skutkiem prawnym tylko na sesjach (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. akt II OSK 1458/13).
Zdaniem organu nadzoru, procedowanie z naruszeniem wymogów statutowych ww. uchwały, jest niezgodne z prawem, a uchwała podjęta w takim trybie jest nieważna
Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięto, jak na wstępie. DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2019 r. Poz. 4282

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

Głosowanie odbyło się podczas XIV-a sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Temat główny budżet obywatelski. 2019-09-08
Porządek obrad sesji:
 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
  4. Zamknięcie obrad.