XII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-06-27

Informuję, że XII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 27 czerwca 2019 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Łańko
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 27 czerwca 2019 r.
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dobre Miasto za 2018 rok.
5. Debata nad raportem o stanie gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dobrego Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrego Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu, który przedstawi Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście oraz czynności likwidacyjnych podejmowanych w związku z likwidacją tej jednostki budżetowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Dobrego Miasta.
15. Informacja na temat ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobre Miasto.
16. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście za 2018 rok.
17. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście za 2018 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście za 2018 rok.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.