IX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-03-28 [NA ŻYWO]

Informuję, że IX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 28 marca 2019 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Łańko.
 
 
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 28 marca 2019 r.
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Dobre Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Dobre Miasto, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Orzechowie 71, gmina Dobre Miasto.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobre Miasto na lata 2019 – 2021”.
 12. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobre Miasto za rok 2018.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Dobre Miasto za rok 2018.
 14. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji uchwały nr XXXIII/258/98 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 1998 r. (ze zmianami) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.