V-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2019-01-17. Transmisja na żywo

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 17 stycznia 2019 r., tj. czwartek o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14 odbędzie się V-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza Dobrego Miasta, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Barcikowo-Kolonia.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście – wsparcie finansowe świadczonych usług oraz zakup niezbędnego wyposażenia”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
  9. Zamknięcie sesji.                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Ryszard Łańko

W dniu 2019-01-17 w tym miejscu rozpocznie się transmisja na żywo z posiedzenia rady miejskiej.