Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobre Miasto

UWAGA MIESZKAŃCY I WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI GMINY DOBRE MIASTO !!!
28 grudnia 2018 r. Radni Rady Miejskiej w Dobrym Mieście podjęli uchwałę nr IV/30/2018, w której ustalili nowe stawki opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

I. Dla nieruchomości zamieszkałych:

 17 zł/osoba/miesiąc – odpady zbierane selektywnie
 27 zł/osoba/miesiąc – odpady zbierane nieselektywnie (tzw. „zmieszane”)
II. Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku odpadów zbieranych selektywnie:

 58 zł/pojemnik/miesiąc – za pojemnik 120 litrów
 115 zł/pojemnik/miesiąc – za pojemnik 240 litrów
 528 zł/pojemnik/miesiąc – za pojemnik 1100 litrów
Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie
(tzw. „zmieszane”):
 92 zł/pojemnik/miesiąc – za pojemnik 120 litrów
 182 zł/pojemnik/miesiąc – za pojemnik 240 litrów
 834 zł/pojemnik/miesiąc – za pojemnik 1100 litrów

III. Dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe:
 96 zł/rok – odpady zbierane selektywnie
 152 zł/rok – odpady zbierane nieselektywnie (tzw. „zmieszane”)
Opłaty należy uiszczać do końca każdego miesiąca na konto: Gmina Dobre Miasto, nr: 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001
UWAGA! Zmiana stawek opłat na nieruchomościach zamieszkałych nie powoduje obowiązku składania nowych deklaracji.
Jedynie właściciele nieruchomości niezamieszkałych, tj. podmioty gospodarcze oraz właściciele domków letniskowych są
zobowiązani niezwłocznie złożyć deklaracje.
Więcej informacji pod nr tel. 89 616 36 08 lub w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 3, w budynku przy
ul. Warszawskiej 7.