IV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 28-12-2018

Informujemy, że IV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 28 grudnia 2018 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w budynku (dawny OTL), przy ul. Górnej 24 w Dobrym Mieście,.
 
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 28 grudnia 2018 r.
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2019 rok:
– przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza lub osobę   wyznaczoną,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
– odczytanie wniosków i opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wprowadzenie ewentualnych zmian,
– głosowanie projektu uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2018 – 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Mikołaja Kopernika, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Legionów, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej  w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre Miasto na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2019.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad.