III-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Transmisja na żywo start 30 listopada 2018 r., tj. piątek o godz. 10.00

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r., tj. piątek o godz. 10.00 w budynku (dawny OTL) w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 24 odbędzie się III-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady, w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).
 
Porządek obrad sesji:
 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre Miasto. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019”. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Preliminarza Wydatków na rok 2018, związanego z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani” stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 roku. 
  8. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/
Ryszard Łańko
 
30 listopada o godzinie 10:00 w tym miejscu będzie transmisja na żywo z obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście