LX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście – 2018-09-13

Informujemy, że LX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 13 września 2018 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w budynku (dawny OTL), przy ul. Górnej 24 w Dobrym Mieście.
 
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 13 września 2018 r.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto, kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie leczniczym i domu pomocy społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Łużyckiej i linii kolejowej relacji Gutkowo-Braniewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytkowego Zespołu Pałacowego w Smolajnach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele w Orzechowie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie.
11.Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. 
12.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/306/2013 Rady Miejskiej  w Dobrym Mieście z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i rekreacji w Dobrym Mieście. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/389/02 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobrym Mieście. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Poprzecznej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. 
15.Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
16.Interpelacje i zapytania.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.