LXI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2018-10-11

Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 11 października 2018 r.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobre Miasto.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Dobrym Mieście.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobre Miasto na lata 2018-2022.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11.Informacja w sprawie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na obszarze Gminy Dobre Miasto oraz wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
12.Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
13.Interpelacje i zapytania.
14.Wolne wnioski.
15.Uroczyste zakończenie kadencji 2014-2018.
16.Zamknięcie obrad.

Pełna relacja wideo z sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście dostępna w nowym programie  WarmiaTV, dostępnym na kanale 333 w telewizji ToneticRedbi. Program można zamówić tutaj Tonetic lub tel. 89 622 22 22