LVIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2018-07-19

Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 19 lipca 2018 r.

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dobre Miasto.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018r.
  5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre Miasto.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów położonych na terenie Gminy Dobre Miasto za ochronne.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto oraz nadania mu statutu, zmienionej uchwałą Nr LV/360/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 kwietnia 2018r.
  9. Zamknięcie obrad.