XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z wykorzystania funduszy przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego w 2017 roku – spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Lubomino. sprawozdanie pdf.
3. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;projekt uchwały
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok; projekt uchwały
c) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018; projekt uchwały
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028; projekt uchwały
e) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie; projekt uchwały
f) nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie; projekt uchwały
g) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania. projekt uchwały
7. Informacja GOPS w Lubominie na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 (ocena zasobów do wglądu na stronie www.lubomino.ug.gov.pl – wiadomości).
8. Zamknięcie obrad.                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Lubomino Paweł Miąsko