LV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2018-04-16

2
Informujemy, że LV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się  26 kwietnia 2018 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.  Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.

5.  Interpelacje i zapytania.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej powołanej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobre Miasto. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto oraz nadania mu statutu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Dobre Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Piechurów, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej  w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii drogi gminnej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 442/50 i działka nr 442/37, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobre Miasto wraz z budynkiem użytkowym nr 7 przy ul. Grunwaldzkiej. 

16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście za 2017 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok w Gminie Dobre Miasto. 

17. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

2 KOMENTARZE

  1. Pan Przewodniczący Zawacki to umysł ścisły. Podkreśla to wielokrotnie. Zwłaszcza w starciach z Radnym Kowalskim. Czy może ktoś wyjaśnić, co ma na myśli Pan Przewodniczący Zawacki mówiąc: ,,/…/ Stwierdzam jednocześnie odpowiednie quorum do podejmowania odpowiednich uchwał i decyzji. Na 15 radnych na sali jest w tej chwili obecnych 15 radnych”?

    Na szczęście, Operator kamery to bystry człowiek. Pokazuje salę, w której odbywa się sesja. Niestety dla Pana Przewodniczącego Zawackiego, nawet posiadacz umysłu nieścisłego widzi, że Pan Przewodniczący Zawacki mija się z faktami.

    Trzeba mieć tylko nadzieję, że to jednorazowa pomyłka Pana Przewodniczącego Zawackiego. Przecież w przypadku tej Rady Miejskiej na pewno nigdy nie miała miejsca taka sytuacja, aby radny nie był obecny na sesji, a pieniądze za uczestnictwo w sesji pobrał…

  2. Od 1:08:10 do 1:09:20.
    ,Pańską żonę nie ruszam.’ Mężowie drżyjcie! Jeno Kowal może spać spokojnie, gdy napalony Ketling krąży po gminie.
    Co by nie zarzucać Kowalowi, Kowal na tym tle to teraz nie tylko wierny mąż, ale wręcz mąż stanu.

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Zatwierdź swój komentarz
Podaj swoje imię