XLIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku 2018-03-23

Niniejszym informujemy, iż w dniu 23 marca 2018 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyła  się XLIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014- 2018, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Wręczenie nagród laureatom Gminnej edycji Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
7. Wręczenie podziękowania Pani Elizie Tararuj w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
sołtysa sołectwa Rydzówka.
8. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania i wnioski sołtysów.
11. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i utrzymania czystości na terenie Miasta
i Gminy Pasłęk.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz informacja
o potrzebach związanych z realizacją zadań.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pasłęku za 2017 rok.
14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku
za 2017 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr VIII/57/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wdrożenia „Programu oddłużeniowego” określającego szczególny tryb umarzania zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pasłęk za okres od listopada 2017 roku do lutego 2018 roku.
16. Informacja o wpływie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nowego prawa wodnego na działalność Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku.
17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku z wykonania rocznego planu
pracy i kontroli za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na
lata 2018-2024.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pasłęk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok
2019 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Pasłęk na okręgi wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej w Pasłęku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Pasłęk na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku mgr Edward Skalij

 

SPRAWOZDANIE z prac Burmistrza Pasłęka w okresie między sesyjnym od 23 lutego do 23 marca 2018 r.
W minionym okresie międzysesyjnym realizowane były następujące ważniejsze
przedsięwzięcia:
1. Zakończono budowę sieci kanalizacji burzowej od ul.Firmowej do ul.Ostry Róg w
Pasłęku. Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne Mirosław Majka z siedzibą w
Jonkowie. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji burzowej na odcinku 608
m oraz separator związków ropopochodnych. Zadanie zrealizowane zostało w
partnerstwie z przedsiębiorcami, których nieruchomości położone są przy ul.
Firmowej i będą odprowadzać do burzówki znaczne ilości wód opadowych tj. z firmą
DRE. Sp. z o.o. z Gronowa Górnego oraz P.P.H.U.”ARTECH” Artur Mendelewski z
Pasłęka.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt wykupu gruntów pod
przyszłe drogi ponosi gmina Pasłęk. W sąsiedztwie planowanej inwestycji w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego występują tereny pod przyszłą
zabudowę przemysłową, jest to ok. 20 ha.
Łączny koszt zadania wyniósł 306.000,00 zł. Przypomnę, że na podstawie umówporozumień
z dnia 29.06.2017r. ww. firmy wpłaciły łącznie kwotę 290.000,00 zł celem
pokrycia kosztów budowy kanalizacji deszczowej.

2. Trwają prace związane z realizacją drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Rogajny-Gryżyna-Majki-Zielonka Pasłęcka, tj. odcinka Rogajny-Gryżyna.
Wykonawcą drugiego etapu inwestycji jest Przedsiębiorstwo „RABA”. Zakres
zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 2630 m,
kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 2529,5 m oraz 4 małych przepompowni i
1 przepompowni strefowej tłoczącej nieczystości do Gryżyny.
Wykonawca zadania realizuje obecnie prace związane z ułożeniem kanalizacji
grawitacyjnej oraz wykonaniem rurociągu tłocznego z miejscowości Gryżyna do
Rogajn. Stan zaawansowania robót wynosi około 65%.
Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wyniesie 2.929.654,00 zł brutto, a termin
wykonania robót określono do dnia 1.09.2018r.
Warto pamiętać, iż realizacja drugiego etapu tej ważnej inwestycji uzyskała
dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 1.948.155,00 zł.
Pierwszy etap inwestycji (2017 r.) dotyczył budowy sieci kanalizacji sanitarnej
tłocznej i grawitacyjnej oraz pompowni ścieków w miejscowości Gryżyna, a jego
koszt wyniósł 921.270,00 zł.

3. Prowadzone są prace projektowe w celu dostosowania pomieszczeń zaplecza
socjalnego przy sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku na sale
przedszkolne. Wykonawcą dokumentacji jest firma Usługi Budowlane COR – CAD
mgr inż. Piotr Koroblewski z Pasłęka. Termin opracowania dokumentacji upływa w
dniu 30.04.2018r. Zgodnie z zatwierdzoną koncepcją w ramach prac adaptacyjnych
powstaną trzy sale o powierzchni 55m2, 53m2 i 44m2, każda z zapleczem socjalnym
i bezpośrednim wyjściem w poziomie terenu. W części przedszkolnej powstanie
szatnia dla dzieci, WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla
pracowników oraz pomieszczenie porządkowe. Wejście do części przedszkolnej
zostało zaplanowane z istniejącego wiatrołapu poprzez hall przed salą sportową.
Powierzchnia całkowita przedszkola łącznie z istniejącą komunikacją wyniesie ok.
300 m2. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 60 tys. zł.

4. W ramach realizacji zadania „Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie
Przedmieście ze wzgórzem zamkowym „ Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena”
zakończono prace związane z wycinką drzew, krzewów i podrostu na obszarze 465m2
oraz przeprowadzeniem prac pielęgnacyjnych 12 drzew rosnących na terenie
wschodniej skarpy Wzgórza Zamkowego. Prace zostały zrealizowane przez firmę
„Wycinka Drzew i Pielęgnacja Zieleni Włodzimierz Ciarciński”. Koszt robót wyniósł
23.004,00 zł.

5. Kontynuowane jest zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty”.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku
– jednostka operatorska Sp. z o.o. W ramach inwestycji zostanie wybudowana:
– sieć wodociągowa o dł. około 428,00 mb,
– odgałęzienie wodociągowej o łącznej długości ok. 3,00mb.,
– hydrant ppoż. nadziemny.
Wykonawca oczekuje na dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
Termin zakończenia prac zaplanowano do dnia 31 lipca 2018r. Wartość zadania wynosi
80.604,90 zł.

6. Trwają prace związane z odbudową zniszczonego w listopadzie 2016 roku w wyniku
pożaru budynku we wsi Drulity, w którym mieściła się świetlica środowiskowa
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku. Wykonawca robót Firma
„BOB” prowadzona przez Panią Katarzynę Gutkowską z Braniewa od czasu
podpisania w dniu 9 lutego 2018 roku umowy na realizację robót wykonała między
innymi następujące prace:
1. wykonano więźbę dachową wraz z odeskowaniem i pokryciem folią i
częściowo dachówką,
2. wykonano część robót murowych wraz z kominami oraz drewniane ściany
wewnętrzne i stropy na poddaszu,
Ogółem powierzchnia świetlicy wynosić będzie 229 m2, w tym na parterze 128 m2 i
na poddaszu 101 m2.
Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 581.211,32 zł brutto. Termin
wykonania prac upływa w dniu 30.07.2018 roku.

7. W związku z budową nowego zakładu ENTC Dair Solutions Sp. z o.o. i Delta Food
Ingrediens Sp. z o.o. na działce nr 54/1 przy ul. Dworcowej w Pasłęku zaistniała
konieczność wybudowania ok.150 m drogi utwardzonej kruszywem oraz ok 200 m
sieci wodociągowej. Zapewnienie dostaw wody oraz utwardzonego dojazdu umożliwi
inwestorom przystąpienie do budowy w okresie wiosennym. Koszt budowy drogi to
ok. 95 tys. zł. Firma ENTC Dair Solutions zajmuje się produkcją mleka w proszku i
koncentratów białek serwatkowych. Firma Delta Food Ingrediens to producent
suplementów diety i odżywek dla sportowców.

8. Trwają prace projektowe w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa
Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka”. Dokumentację opracowuje Firma Biuro Obsługi
Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z Pasłęka. Koszt wykonania
dokumentacji wynosi 138.900,00 zł , a termin jej opracowania ustalono do dnia 14
grudnia 2018r. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie kanalizacji
sanitarnej obejmującej swym zasięgiem tereny msc. Rydzówka, kol. Rydzówka,
Cierpkie, Nowa Wieś, Brzeziny, z włączeniem do Pasłęka do ulicy Bohaterów
Westerplatte. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 10 km.

9. W związku z realizacją zadania „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul.
Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5” Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał negatywną opinię w sprawie usunięcia 6
drzew występujących w trójkącie widoczności. Mając na uwadze powyższe
dokumentacja projektowa na realizację zadania zostanie rozszerzona o elementy, które
zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom drogi, tj. lustra komunikacyjne.

10. Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę
drogi z Dargowa do Piniewa. Wykonawcą dokumentacji jest firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga. Koszt opracowania dokumentacji
wynosi 50 tys. zł. Termin jej wykonania upływa w dniu 31 lipca 2018r.

11. Trwają prace projektowe dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy
wewnętrznej ul. Gdańska”. Dokumentację opracowuje firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga. Termin opracowania dokumentacji
wyznaczono do dnia 28 września 2018r. W ramach zadania przewidziano powstanie
ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, oświetlenia, wiaty na nieczystości oraz
wykonanie kanalizacji deszczowej. Koszt opracowania dokumentacji projektowej
wynosi 29.300,00 zł.

12. Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na
realizację zadania pn. „Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul.
Ogrodowa w Pasłęku”. Dokumentację opracowuje firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga. Termin opracowania dokumentacji
ustalono do dnia 30 kwietnia 2018r. Koszt opracowania dokumentacji wynosi
26.149,80 zł. W ramach zadania przewidziano ułożenie nowego chodnika na dł. około
500m oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

13.Trwają prace projektowe dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa zjazdu z drogi
powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewn. dz. nr 125 obręb Marianka”.
Dokumentację opracowuje firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek
Hejman z Elbląga. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 28 września
2018r. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 7.955,00 zł.

14. Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę
sieci wodociągowej od Zielonki Pasłęckiej do zabudowań Kol.Nowa Wieś.
Wykonawcą dokumentacji jest biuro projektowe EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski
z Pasłęka. Zakres opracowań projektowych dotyczy ponad 2 km sieci wodociągowej
w tym przejścia pod terenami PKP- tj. torami kolejowymi, wymagające odrębnego
pozwolenia na budowę, dla którego właściwym organem jest Wojewoda WarmińskoMazurski..
Termin wykonania prac upływa w dniu 28.09.2018r. Koszt wykonania
dokumentacji wynosi 20 tys. zł.

15.W dniu 7 marca 2018 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy w
ramach zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka”. W ramach
zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 3,50m i
dł. około 995,00m, wykonanie pobocza z kamiennego kruszywa łamanego o
szerokości 75 cm, remont istniejących przepustów, częściowe odmulenie rowów,
oczyszczenie z namułu przepustów i odkrzaczenie rowów. W ramach przetargu nie
złożono ofert,. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.

16.W dniu 7 marca 2018 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy w
ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości
Rzeczna”. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
o szerokości 5,30 m, chodnika o szerokości 1,50m z kostki betonowej, zjazdu o
nawierzchni z kostki betonowej na teren Środowiskowego Domu Samopomocy w
Rzecznej oraz świetlicy wiejskiej. Łączna długość przebudowanej drogi wyniesie
557m. W ramach przetargu wpłynęła 1 oferta. Wartość oferty wynosi 253.382,57 zł.
Obecnie trwa ocena złożonej oferty.

17.W dniu 7 marca 2018 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy w
ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Rzemieślniczej”. W ramach zadania zaplanowano
wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o długości 205 m i szerokości 6m,
sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych. W ramach
zadania zaplanowano również przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych.
W ramach przetargu wpłynęły dwie oferty. Wartość najwyższej oferty wynosi
723.870,71zł., zaś najniższej 683.511,00 zł. Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

18.W dniu 9 marca 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Pasłęku zamieszczono zaproszenie do składania ofert realizację następujących zadań:
1) „Budowa placu zabaw Bajka przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku”.
Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy
Pasłęk na 2018 rok, uzyskując wśród projektów zlokalizowanych na terenie miasta
Pasłęka 1369 głosów ważnych oddanych na projekt, tj. drugie miejsce. Termin
składania ofert upływa w dniu 29 marca 2018 r.
2) „Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu sołeckiego w miejscowości
Rogajny”. Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2018 r.
3) „Utwardzenie 430 m2 terenu UMiG w Pasłęku stanowiącego dojazd do 2
kompleksów garaży przy ul.Boh.Westerplatte 47E i 47F oraz 30m2 chodnika do
bl.49”. Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
gminy Pasłęk na 2018 rok, uzyskując wśród projektów zlokalizowanych na terenie
miasta Pasłęka 1184 ważnie oddane głosy na projekt, tj. trzecie miejsce. Termin
składania ofert upływa w dniu 30 marca 2018 r.
4) „Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie”. Termin składania ofert upływa
w dniu 29 marca 2018 r.
5) „Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja)”. Projektowane
zadanie ma na celu poprawę wizerunku i funkcjonalności parku oraz zwiększenie
komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury. Termin składania
ofert upływa w dniu 23 marca 2018 r.

19.W dniu 14 marca 2018 r. podpisana została umowa na konserwację kanalizacji
deszczowej na terenie miasta Pasłęka. Wykonawcą zadania będzie przedsiębiorstwo
„KOGUT” Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska z siedzibą w Sztumie. Koszt
wykonania zadania wynosi 206.669,85 zł, a umowa zawarta została na okres do dnia
31 grudnia 2018r. Zakres usług do wykonania obejmuje m.in.: czyszczenie studni
rewizyjnych, czyszczenie wpustów ulicznych, czyszczenie kolektorów kanalizacji
deszczowej, czyszczenie separatorów z osadnikami wraz z wywiezieniem i utylizacją
odpadów. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego, w
którym swoje oferty złożyły 2 przedsiębiorstwa. Oferta firmy „KOGUT” Usługi
Komunalne Ksenia Tyszyńska ze Sztumu została wybrana jako najkorzystniejsza.

20.W dniu 15 marca 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Pasłęku zamieszczono zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji
projektowej w ramach zadania pn. „Sygnalizacja świetlna w Pasłęku”. Zakres
opracowania dotyczy budowy sygnalizacji na skrzyżowaniach:
– 3 Maja (droga powiatowa) – Bohaterów Westerplatte (droga powiatowa),
– Zamkowa (droga powiatowa) – Wojska Polskiego (droga wojewódzka 527)
– Jagiełły (droga wojewódzka 527) – Jagiełły (droga powiatowa).
Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2018 r.

21. W dniu 15 marca nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu na realizację zadania
pn. „Przebudowa ulic Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku”. W
ramach ogłoszonego przetargu złożono 2 oferty:
1) Pierwsza oferta: Firma TRAKT W. Szyszka Spółka jawna z Pasłęka. Wartość
oferty 1.569.111,00 zł.
2) Druga oferta: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „DRO – BUD” Leszek
Rysztowski. Wartość oferty: 1.777.113,13 zł.
Mając na uwadze wartość ofert złożony został wniosek o zwiększenie środków na
zadaniu o kwotę 120 tys zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie
umowy z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą z ofert na realizację
zadania.

22.W dniu 19 marca 2018 r. podpisane zostało porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Na mocy tego porozumienia Gmina
Pasłęk przejmuje w utrzymanie zieleń na wyspach centralnych rond na węzłach
komunikacyjnych Pasłęk Północ oraz Pasłęk Południe, które zlokalizowane są przy
S-7. Opracowana została już koncepcja zakładająca usunięcie obecnej zieleni z Ronda
Pasłęk Południe i wykonanie na nim nasadzeń krzewami ozdobnymi o wysokości do
1 m. Zagospodarowaniem zieleni ronda Pasłęk Północ zainteresowany jest właściciel
pobliskiego pola golfowego – firma Sand Valley, która wspólnie z pracownikami
Urzędu Miejskiego opracowała koncepcję zagospodarowania zieleni nawiązującą do
stylistyki pola golfowego – trawnik z charakterystycznymi elementami nawierzchni z
piasku. W ramach porozumienia Gmina będzie otrzymywać od Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad wynagrodzenie w kwocie 6.000,00 zł brutto. Realizacja
prac związanych z utrzymaniem zieleni na obu rondach zapewni wzrost poziomu
estetyki na wjazdach do naszego miasta.

23.Z każdym rokiem obserwujemy stopniowy wzrost liczby właścicieli sprzątających po
swoich pupilach. Wciąż jednak niewielu właścicieli czworonogów ma świadomość, że
chodzi nie tylko o estetykę chodników i trawników, ale również o higienę i zdrowie
ludzi i zwierząt. W trosce o zdrowie mieszkańców oraz estetykę naszego miasta
Samorząd Pasłęka postanowił zakupić dystrybutory worków na odchody, które będą
rozstawione na terenie miasta. Zakupionych zostanie 10 dystrybutorów z workami w
ilości 1000 szt. w każdym. Zamontowane zostaną przy następujących ulicach: 3 Maja,
Ogrodowa, Boh. Westerplatte, Chrobrego, Mickiewicza, Jagieły, Kopernika, Długa i
Elbląska. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń każdy kto nie
sprząta odchodów po swoim pupilu czym zaśmieca miejsce publiczne, w
szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny
do 500 zł albo karze nagany.

24.Trwa pozimowa naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej. W wyniku
znacznego wzrostu temperatury powietrza połączonego z opadami atmosferycznymi
do jakich doszło na początku marca, nastąpiło znaczne pogorszenie nawierzchni tych
dróg. Sytuacja ta dotknęła m.in. mieszkańców miejscowości Rogajny, Gryżyna,
Łukszty, Borzynowo, Kronin oraz ulic na terenie miasta: Wileńska, Kresowa,
Widokowa, Dolna, Kolonia Zdroje. W pierwszej kolejności naprawiane są te drogi
gminne, które prowadzą do budynków mieszkalnych. Prowadzone są prace naprawcze
m.in. przy użyciu kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, dostarczanego przez
dostawcę wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, tj. firmę ŻWIROWNIA
PASŁĘK TRANSPORT I WYDOBYCIE MACIEJ NASPIŃSKI z siedzibą w Pasłęku.
Od początku realizacji umowy (tj. od dnia 07 lutego br.) na potrzeby naprawy dróg
dostarczono łącznie 1400 ton kruszywa o łącznej wartości 127.428,00 zł brutto.

25.W związku z licznymi stratami w mieniu komunalnym spowodowanymi
podtopieniami na skutek ulewy, która miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku,
powołałem komisję ds. szacowania przedmiotowych szkód. Komisja ustaliła, że
uszkodzeniu uległ 1 km dróg na kwotę 219.800 zł, 1 most w miejscowości Zielony
Grąd na kwotę 1. 750 698,36 zł, 8 przepustów na kwotę 241 021,52 zł, mienie
komunalne na kwotę 67 408,55 zł, urządzenia sieci kanalizacyjnej na kwotę 5 000 zł,
placówki kultury na kwotę 70 000 zł oraz budynki szkolne na kwotę 54 000 zł, co
ogółem stanowiło 9,23% planowych dochodów gminy Pasłęk na rok 2016. W związku
z powyższym w dniu 18 października 2017 roku złożyłem wniosek o udzielenie
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z
którym wnioskowana kwota dotacji wynieść może maksymalnie 80% wartości
szacowanych strat czyli 1. 926 342,74 zł. W konsekwencji powyższego, w dniu 07
listopada 2017 roku komisja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
dokonała wizji w terenie w celu oszacowania szkód zgłoszonych przeze mnie w
powyższym wniosku. Komisja, po wcześniejszym zweryfikowaniu wniosku
zakwalifikowała do oszacowania drogę w Aniołowie której kwotę strat wyceniono na
120.000 zł, most w Zielonym Grądzie na kwotę 1. 750 698,36 zł oraz przepust w
Nowym Cieszynie na kwotę 185.000 zł., informując, że przedmiotowy wniosek
zostanie przekazany przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego do dalszej weryfikacji
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wojewoda Warmińsko – Mazurski w Olsztynie pismem z dnia 20 marca 2018 roku,
poinformował, że złożony przez Gminę Pasłęk wniosek z dnia 18 października 2017
roku o pozyskanie środków pochodzących z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, nie został zakwalifikowany do uzyskania dotacji z
rezerwy celowej budżetu Państwa na zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej.

26.W lutym 2018 roku do magazynu przeciwpowodziowego Urzędu Miejskiego w
Pasłęku na cele zarządzania kryzysowego zakupione zostały dwie motopompy
pływające NIAGARA Fi 75 o wydajności 1200 litrów na minutę. Wartość zakupu
dwóch motopomp wyniósł 10.300 zł brutto.
Motopompy wykorzystane będą w działaniach przeciwpowodziowych do
wypompowywania wody z zalanych obiektów oraz piwnic mieszkańców gminy.

27.Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie delegatura w Elblągu wydał
pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w ramach zadania „Remont murów
obronnych w Pasłęku. I etap – odcinek o długości około 34m.”.
Pasłęcki samorząd aktywnie poszukuje możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na realizację ww. zadania w tym celu złożony został wniosek do
Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w
roku 2018 dotacji celowej.
Ponadto do końca kwietnia złożony zostanie wniosek o udzielenie
dofinansowania na kompleksową rewitalizację całości murów obronnych. Potencjalne
dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych. Pasłęcki samorząd
złoży również do końca marca wniosek o udzielenie dotacji ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację prac przy jednym z odcinków murów
obronnych.

28.W marcu br. dobiegły końca zebrania sprawozdawczo – wyborcze za rok 2017 w
Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Pasłęk. Poszczególne jednostki
OSP: Zielonka Pasłęcka, Aniołowo, Drulity, Rzeczna, Stegny, Borzynowo oraz
Marianka w ilości 188 strażaków ochotników, dokonały podsumowania swojej
działalności, a ich Zarządom udzielono absolutorium. W zebraniach uczestniczyli
strażacy czynni i członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z danej jednostki,
przedstawiciele pasłęckich władz samorządowych, a także przedstawiciele Państwowej
Straży Pożarnej. Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim
członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pasłęk, za waszą
dotychczasową owocną współpracę z Samorządem Miasta i Gminy Pasłęk w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wasz trud i ogromne zaangażowanie w
zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wszelkie działania
podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.
Wszystkim druhnom oraz druhom OSP życzę dalszych sukcesów w służbie pełnionej
dla dobra społeczeństwa, satysfakcji z wypełnianych obowiązków zawodowych,
spełnienia planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

29. Po wyłożeniu do publicznego wglądu (od 17.01. do 14.02.br.) projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części
Pasłęka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla rejonu ulic Jagiełły,
Partyzantów i Cichej zainteresowane osoby, organy i instytucje mogły składać uwagi
do wyłożonych dokumentów planistycznych. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 28
lutego br. wpłynęło w tej sprawie 28 pism. Pisma te zawierały głównie uwagi
mieszkańców dotyczące rezygnacji z projektowania na tym terenie funkcji
usługowych. Większość złożonych uwag została rozpatrzona pozytywnie. Szczegóły
rozstrzygnięć są zawarte w Zarządzeniu nr 52/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 21 marca
2018r. i zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Pasłęku.

30.W dniu 9 marca 2018 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku zostały
podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk a organizacjami wyłonionymi w I edycji
konkursu ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie
Gminy Pasłęk na 2018r.
W budżecie Miasta i Gminy Pasłęk zaplanowano na realizację zadań w 2018 roku
ogółem środki w wysokości 265.500 zł, (w 2016r. była to kwota 210.000 zł, w 2017r.
244.000 zł). Łączna wartość umów podpisanych 9 marca 2018 r. wyniosła 215.268 zł.
W bieżącym roku realizowane będą następujące zadania:
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” „Aktywni we wspólnej
Europie” – 6400 zł
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” „Promocja miasta i
obszarów wiejskich. XIV Międzynarodowy Zlot Miłośników Aniołów” – 7300 zł
3. Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Prowadzenie Punktu
konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin” –
24968 zł
4. Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Klub seniora” – 5000 zł
5. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św.
Franciszka z Asyżu „Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami
w tym ich sterylizacja” – 90000 zł
6. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”
„Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk pt.
Spotkania z historią” – 8000 zł
7. Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasin „Biało- Czerwona
FAMILIADA – Krasin 2018”- 3000 zł
8. Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Działanie edukacyjne, zdrowotne,
kulturalne, społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji
mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk” – 15000 zł
9. Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka” „Działania na
rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych” – 10000 zł
10. Parafia Greckokatolicka pw. NNMP w Pasłęku „Warsztaty pieśni chóralnej” –
2000 zł
11. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Pasłęku „X Warsztaty pieśni
chóralnej” – 5200 zł
12. Parafia Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Pasłęku „VI Pasłęcki Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej”- 17000 zł
13. Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Dajmy dzieciom uśmiech” – 3250

14. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku „Zaczytani –
integracja dzieci i młodzieży na rzecz rozwoju czytelnictwa w mieście i gminie
Pasłęk”- 1750 zł
15. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu. Koło nr 14 w Pasłęku
„Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy
Pasłęk Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka” – 3000 zł
16. Stowarzyszenie „Pasłęk Pomagamy” „Alternatywne formy spędzania czasu
wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk” – 2500 zł
17. Stowarzyszenie „Źródło Światła” „Prowadzenie Punktu Informacji
Turystycznej” – 5900 zł
18. Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego
„Tradycje i zwyczaje wschodniosłowiańskie” – 5000 zł.

31.W dniu 9 marca 2018 r. w Ostródzie w ramach Samorządowego Dnia Sołtysa na
Warmii i Mazurach odbyło się spotkanie sołtysów z Marszałkiem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Panem Markiem Gustawem Brzezinem. W trakcie spotkania
wręczono wyróżnienia za działalność na rzecz lokalnej społeczności. Z terenu Miasta i
Gminy Pasłęk takie wyróżnienie otrzymał Pan Józef Giers, Sołtys Sołectwa Majki,
pełniący swoją funkcję od 40 lat. W imieniu pasłęckiego samorządu składam Panu
Sołtysowi serdeczne gratulacje oraz życzę pomyślności w ramach dalszej sołeckiej
działalności.

Niniejsze sprawozdanie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Pasłęku w zakładce „Sesje Rady Miejskiej w Pasłęku”.
Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski
Przygotował: Kierownik Ref. ORG Damian Bereżański