LIV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się  22 marca 2018

Informuję, że LIV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się  22 marca 2018 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 22 marca 2018 r.
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowej kapliczce przydrożnej pw. Św. Jerzego w Dobrym Mieście.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto oraz nadania mu statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Dobrym Mieście, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Dobre Miasto za rok 2017.
15. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobre Miasto za rok 2017.
16. Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji uchwały Nr XXXIII/258/98 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 1998 r. (ze zmianami) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Źródło: UM Dobre Miasto