LIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 22 lutego 2018

Informujemy, że LIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 22 lutego 2018 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.

 

Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 22 lutego 2018 r.
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Długiej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2027 w Gminie Dobre Miasto.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście z siedzibą w Jesionowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022 dla Gminy Dobre Miasto”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.