Rada Miejska w Dobrym Mieście nie zgodziła się na podwyżkę za wodę i ścieki.

Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołanej na wniosek Burmistrza, w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446z późn. zm.), która odbyła się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście. Rada Miejska nie przyjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków