Zmiana opłat za śmieci: w Dobrym Mieście każdy właściciel nieruchomości zapłaci 19zł od osoby.

Zmiana opłat za śmieci: w Dobrym Mieście każdy właściciel nieruchomości zapłaci 19zł od osoby.

Za odpady segregowane, mieszkaniec zapłaci 12,00 zł od osoby za miesiąc, a za odpady niesegregowane 19,00 zł od osoby za miesiąc na podstawie Uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

UCHWAŁA NR XXXV/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Dobre Miasto od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki ustalonej opłaty.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, w wysokości 12 zł na osobę miesięcznie.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 19 zł na osobę miesięcznie.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXV/181/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2016 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 2. Stawki, o których mowa w § 1 obowiązują od 1 marca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Zawacki Id: 6B43C1D2-3144-4446-9C6D-01B1613A1E30. 

źródło: UM Dobre Miasto