Radni Abako i Wolak zaproponowali stanowisko obrony szpitala w Dobrym Mieście

„Na Sesji Radu Powiatu Olsztyńskiego zaproponowałem wspólnie z Jarosławem Wolakiem stanowisko dotyczące obrony naszego Szpitala przed likwidacją. Stanowisko uzyskało wsparcie naszego Klubu Radnych Nasz Powiat, a następnie całej Rady Powiatu Olsztyńskiego / za małym wyjątkiem Prawo i Sprawiedliwość niestety tego nie poparło/ . Mamy nadzieję, że nasz głos dotrze do ludzi, którzy dzisiaj decydują o tym czy Szpital w Dobrym Mieście ocaleje w obecnej formie organizacyjnej.Jednak to zależy od nas wszystkich, od naszej determinacji w obronie dostępu do opieki zdrowotnej w Naszym Dobrym Mieście. Mam również apel do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście o wsparcie Naszego Stanowiska.”- Andrzej Abako

STANOWISKO RADY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO Z DNIA 22.12.2016r. W SPRAWIE PROJEKTOWANYCH PLANÓW UTWORZENIA TZW. SIECI SZPITALI JAKO PODSTAWOWEJ FORMY ORGANIZACJI LECZNICTWA SZPITALNEGO W KRAJU
Rada Powiatu Olsztyńskiego wyraża swoje zaniepokojenie założeniami przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce – Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemów zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów.
Nasz apel wyrażamy w kontekście niepokojących informacji dotyczących powstania tzw. Sieci Szpitali w Polsce oraz zmiany sposobu finansowania placówek medycznych. W szczególności budzą niepokój naszej społeczności lokalnej, pracowników ochrony zdrowia oraz samorządu terytorialnego, doniesienia prasowe spekulujące o potrzebie likwidacji małych jednostek ochrony zdrowia, które nie wejdą do tzw. Sieci Szpitali lub konieczność ubiegania się przez małe szpitale o środki na realizację świadczeń medycznych w trybie konkursowym , pod warunkiem uzasadnionych potrzeb właściwego zabezpieczenia świadczeń na danym obszarze.

W Powiecie Olsztyńskim funkcjonują 2 podmioty lecznictwa szpitalnego : Wielooddziałowy Szpital Powiatowy w Biskupcu oraz jedno oddziałowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. Placówki te świadczą szpitalne usługi medyczne dla społeczności Powiatu Olsztyńskiego od kilkudziesięciu lat na właściwym i należytym poziomie zgodnie z przyjętymi standardami szpitalnej opieki medycznej. Obydwie placówki prowadzą zbilansowaną działalność medyczną i przy inwestycyjnym wsparciu samorządu, zabezpieczają właściwy dostęp do świadczeń szpitalnych na terenie Powiatu Olsztyńskiego.
W ocenie Rady Powiatu Olsztyńskiego w interesie naszej społeczności jest dalsze funkcjonowanie szpitalnych placówek w Biskupcu, oraz Dobrym Mieście, gdyż tylko takie zabezpieczenie szpitalnych świadczeń medycznych na terenie Powiatu Olsztyńskiego pozwoli utrzymać dotychczasowy zbilansowany i uzupełniający się dostęp do usług szpitalnych na dotychczasowym poziomie.

Rada Powiatu Olsztyńskiego nie akceptuje takiej formy przygotowania zmian w organizacji opieki zdrowia, która może zmierzać do likwidacji małych jednostek szpitalnych, które nie zostaną włączone do tzw. Sieci, a co za tym idzie, brak gwarancji otrzymania środków na dotychczasową realizację świadczeń medycznych. Likwidacja szpitala w małej społeczności spowoduje bardzo duże niepokoje społeczne.
Rada Powiatu Olsztyńskiego apeluje do Pana Prezydenta, Pani Premier, Pana Ministra Zdrowia, Pana Wojewody, oraz Parlamentarzystów o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do stworzenia prawnych gwarancji dalszego funkcjonowania placówek medycznych z uwzględnieniem lokalnych warunków w zakresie funkcjonowania szpitali na terenie danego województwa, oraz jednoznacznej deklaracji zapewnienia finansowania placówek szpitalnych w Biskupcu i Dobrym Mieście.


Zmianą rozpatrywaną przez Ministerstwo Zdrowia jest wprowadzenie sieci szpitali. Placówki, które by się w niej znalazły miałyby zagwarantowane finansowanie przez kolejne 4 lata, bez konieczności przystępowania do konkursów. Gra jest warta świeczki, bo 85% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia miałoby być przeznaczone właśnie na szpitale zsieciowane. O ile placówka w Biskupcu z uwagi na szeroki zakres swojej działalności weszłaby do sieci, tak w przypadku ZZOZ sprawa już nie jest taka jasna.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście zapewnia chorym opiekę w postaci lecznictwa szpitalnego na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz przez Izbę Przyjęć, a także w zakładach opieki długoterminowej i poradniach ambulatoryjnych. 90% pacjentów to osoby starsze, dlatego duże znaczenie odgrywa otwarta rok temu Poradnia Geriatryczna – jedyna bezpłatna w województwie. Mimo dużego zakresu działalności placówki, formalne istnienie tylko jednego oddziału szpitalnego może być przeszkodą w znalezieniu się w sieci.
w Dobrym Mieście. W 2016 r. szpital otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 125 tys. zł na doposażenie w m.in. nowoczesne aparaty do pomiaru EKG, łóżka szpitalne, wózek do przewożenia chorych i materace przeciwodleżynowe, a także na wkład własny w inwestycję cyfryzacji placówki. Szpital został też beneficjentem dotacji wojewody w wysokości 48,5 tys. zł na wyposażenie karetki.