XXXIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2016-12-08

XXXIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2016-12-08

Porządek obrad

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na rok 2017

– przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza lub osobę wyznaczoną,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

– odczytanie wniosków i opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wprowadzenie ewentualnych zmian,

– głosowanie projektu uchwały budżetowej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2017 – 2023.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
6.Zamknięcie obrad.