XXXII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 23.11.2016

Porządek obrad Rady Miejskiej

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu.
4.Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre Miasto.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/48/03 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dni 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad

otrzymywania, wypłacania oraz wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.

12.Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Dobre Miasto.
13.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej w Dobrym Mieście i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście i nadania statutu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.