XXXI-a 2016 sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

XXXI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się  27 października 2016

Porządek obrad

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatniej sesji.
4.Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Preliminarza Wydatków na rok 2016, związanego z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy” stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/124/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 grudnia 2015 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 13 września 2012 r. w sprawie cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście, zmienionej uchwałą Nr XXXI/217/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 września 2012 r., uchwałą Nr XL/280/2013 Rady Miejskie w Dobrym Mieście z dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2016 roku.
9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dobre Miasto za rok szkolny 2015/2016.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.