V-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

 V-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 21 stycznia 2015 r. tj. środa o godz. 13:00 w sali kinowej w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Joachim Zawacki

Porządek obrad Rady Miejskiej:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości, nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych mających podpisany kontrakt socjalny z ośrodkiem pomocy społecznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Statutu Gminy Dobre Miasto.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury: Centrum Kulturalno – Biblioteczne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/304/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Piotraszewie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.
11. Zamknięcie obrad.